Konzervatórium Požiarnická 1 Košice

RÓMSKY VZDELÁVACÍ FOND

CIELE RÓMSKEHO VZDELÁVACIEHO FONDU

Cieľom RVF je prispieť k zmenšeniu rozdielov vo vzdelávacích výsledkoch Rómov a Nerómov prostredníctvom programov a krokov, ktoré podporujú kvalitné vzdelávanie Rómov, vrátane zbližovania vzdelávacích systémov. Hlavným cieľom Rómskeho vzdelávacieho fondu je podporovať rozvoj a implementáciu vzdelávacích politík, ktoré prispievajú k včleňovaniu Rómov do vzdelávacích systémov.


AKTIVITY RVF


Rómsky vzdelávací fond operuje v štyroch základných oblastiach: 
- RVF zabezpečuje financovanie projektov, ktoré sú v súlade s cieľmi a princípmi RVF, a ktoré sú schválené Radou  RVF. Typológia grantov zahŕňa zlepšený prístup rómskych detí do predškolských zariadení, zlepšovanie výučovacích metód a zvyšovanie kapacity školského personálu v  multikultúrnom prostredí, zvyšovanie motivácie rómskej komunity a jej participáciu na vzdelávacom systéme, posilnenie podpory Rómov po skončení štúdia, posilnenie vzdelávania dospelých, redukovanie ekonomických a administratívnych bariér pre prístup Rómov na všetky stupne vzdelávania a zapracovanie rómskej kultúry a jazyka do učebných osnov.
- politika RVF a technická podpora sa skladá zo štúdií, strategického rozvoja, vzdelávacích aktivít a poradenských služieb, ktoré podporujú celkové ciele RVF prostredníctvom finančnej podpory projektov a programov zo strany RVF, ktoré spĺňajú tieto ciele a vytvárajú priestor na dialóg s vládami krajín a občianskou spoločnosťou v otázkach reformy vzdelávania a inklúzie Rómov.
- komunikácia a obhajoba zo strany RVF sa sústreďuje na reformy politík vytváraním politík  a programov. Tieto aktivity zahŕňajú fundované a spoľahlivé informácie v otázkach rómskeho vzdelávania spolu s hodnotením dôsledku súčasných reforiem a aktivít ako vlád tak aj občianskej spoločnosti. Taktiež zabezpečuje platformu na diskusiu, ktorá zabezpečí, že názory rôznych strán sú brané do úvahy. Táto výmena informácií a skúseností medzi viacerými účastníkmi rómskeho vzdelávania zabezpečuje, že energia nie je mrhaná zbytočne, a že zdieľané skúsenosti vytvárajú spoločné povedomie.
- širokospektrálny štipendijný program (the Roma Memorial University Scholarship Fund) je z hľadiska oceňovania dosiahnutých výsledkov otvorenou súťažou pre rómskych študentov. Je financovaný prostredníctvom RVF a zabezpečuje granty približne pre 700 študentov vysokých škôl a univerzít každý rok. Prioritnými oblasťami podpory sú: právo, humanitné vedy (verejná správa, žurnalistika, politológia, sociológia, pedagogika a história). Študenti získájú podporu na základe dostupných zdrojov.
V súlade s našim záväzkom k prehľadnosti sú aktivity Rómskeho vzdelávacieho fondu definované v podrobných operačných stanovách. Akákoľvek úprava týchto stanov musí byť schválená Radou Rómskeho vzdelávacieho fondu. Stanovy sa týkajú zamestnancov RVF, ale tiež Rady RVF, všetkých  partnerov RVF a príjemcov grantov. V dodatku stanov sa nachádzajú vzory rôznych správ a formuláre.
Vzhľadom k jeho záväzku rovných šancí pre Rómov je Rómsky vzdelávací fond spravovaný z väčšej časti Rómami, ktorí tvoria dve tretiny celkového počtu zamestnancov a konzultantov RVF.


AKO A PREČO BOL RVF ZRIADENÝ


V júli 2003 sa v Budapešti konala prvá regionálna konferencia na najvyššej úrovni pod názvom: „Rómovia v expandujúcej Európe: Výzvy do budúcnosti“. Účastníckymi krajinami boli Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Macedónia, Rumunsko, Srbsko a Čierna hora a Slovenská republika. Konferencia bola spolufinancovaná Svetovou bankou, Open Society Institute (OSI), Európskou komisiou, UNDP, Radou Európskej rozvojovej banky a vládami Maďarska, Fínska a Švédska. Konferencia sa uzniesla na
 
(a) založení Dekády Rómskej inklúzie 2005 – 2015, počas ktorej by sa krajiny mali sústrediť na zníženie rozdielov v kľúčových výsledkoch ekonomického a ľudského rozvoja; a
(b) založení medzinárodného Rómskeho vzdelávacieho fondu.
Na konferencii sa Svetová banka zaviazala zabezpečiť technické aktivity potrebné pre založenie Vzdelávacieho fondu v horizonte jedného roku po konzultácii s medzinárodnými organizáciami a donormi, Rómami a inými účastnými stranami. Na základe technickej práce bola v decembri 2004 organizovaná konferencia v Paríži, ktorá potvrdila založenie fondu.
Na obdobie rokov 2005 až 2015 bolo RVF pridelených približne 34 miliónov euro od ôsmich bilaterálnych donorov (Kanada, Grécko, Írsko, Holandsko, Slovinsko, švédsko, švajčiarsko a Veľká Británia), súkromných nadácií a multilaterálnych agentúr (CEB a WB).
12. mája 2005 bol Rómsky vzdelávací fond zaregistrovaný ako švajčiarska nadácia a začal operovať vo svojej kancelárii v Budapešti. 17. februára 2006 bol Rómsky vzdelávací fond zaregistrovaný tiež ako maďarská nadácia. RVF, ktorého najvyšším predstaviteľom je Róm, má svoju samostatnú Správnu Radu zloženú z predstaviteľov medzinárodných organizácií, verejných inštitúcií, profesorov a mimovládnych organizácií.

Dostupné z: http://www.romaeducationfund.hu/romsky-vzdelavaci-fond

 

Zoznam žiakov, ktorí poberajú rómske štipendium:

Balog Dezider

Bandy Kristián

Bandy Július

Cinová Cecília

Darvaš Viktor

Dávid Dušan

Duda Filip

Ferencová Klaudia

Gábor Erik

Gadóci Aleš

Goroľová Klaudia

Jablonovský Gejza

Kováč Ján

Šamková Viktória

Šarišský Zdenko

Tokár Vladislav

Žiga Filip

Žigová Timea

 

Mentori: PaedDr. Nadežda Oláhová, Mgr. Ingrid Lukáčová

Tútori: Mgr. Gejza Adam, Mgr. Zuzana Fetyková, Mgr. Zuzana Oravcová

Aktuality - Novinky

Kontakt

  • Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
    Požiarnická 1, 040 01 Košice
  • (+421) 917 506 670
    (+421) 55 799 45 79

Fotogaléria