Konzervatórium Požiarnická 1 Košice

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Hra na bicích nástrojoch HPB
Hra na trúbke HBU
Hra na viole HNV
Anglický jazyk ANJ
Ansámblový spev ANS
Dejepis DEJ
Dejiny a literatúra hlavného odboru DHO
Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia DAL
Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia Herectvo DHO
Dejiny divadla DED
Dejiny hudby DEH
Dejiny tanca a baletu DTB
Didaktika DID
Didaktika hlavného odboru štúdia DHH
Didaktika hlavného odboru štúdia Herectvo DID
Didaktika prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky DPH
Didaktika tanca DIT
Diplomový seminár DIL
Druhý cudzí jazyk CJD
Estetická výchova ESV
Estetický seminár ESE
Estetika dramatického umenia EDU
Estetika umenia EUA
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Fyziológia a hygiena hlasového aparátu FHP
Fyziológia a hygiena hlasového/pohybového aparátu FHPP
Fyziológia a hygiena hracieho aparátu FHA
Fyziológia a hygiena pohybového aparátu FHPA
Herecká výchova HER
Herectvo HER
Hlavný odbor štúdia - Hra na klavíri HOŠHNK
Hlavný odbor štúdia akordeón HOS
Hlavný odbor štúdia Herectvo HOE
Hlavný odbor štúdia Hra na akordeóne HQA
Hlavný odbor štúdia Hra na bicích nástrojoch HOS
Hlavný odbor štúdia Hra na bicích nástrojoch HOŠHNBN
Hlavný odbor štúdia Hra na bicích nástrojoch HOŠHNBN
Hlavný odbor štúdia Hra na bicích nástrojoch HOŠHNBN
Hlavný odbor štúdia Hra na bicích nástrojoch HOŠHNBN
Hlavný odbor štúdia Hra na bicích nástrojoch HOŠHNBN
Hlavný odbor štúdia Hra na bicích nástrojoch HOŠHNBN
Hlavný odbor štúdia Hra na cimbale HQC
Hlavný odbor štúdia Hra na flaute HQF
Hlavný odbor štúdia Hra na gitare HOS
Hlavný odbor štúdia Hra na gitare HOŠHNG
Hlavný odbor štúdia Hra na gitare HOŠHNG
Hlavný odbor štúdia Hra na gitare HOŠHNG
Hlavný odbor štúdia Hra na husliach HOS
Hlavný odbor štúdia Hra na husliach HOŠHNH
Hlavný odbor štúdia Hra na klarinete HQR
Hlavný odbor štúdia Hra na klavíri HQK
Hlavný odbor štúdia Hra na kontrabase HOS
Hlavný odbor štúdia Hra na saxofóne HQS
Hlavný odbor štúdia Hra na viole HQV
Hlavný odbor štúdia Hra na violončele HQW
Hlavný odbor štúdia Hra na zobcovej flaute HQZ
Hlavný odbor štúdia Spev HOŠS
Hlavný odbor štúdia Spev HOŠS
Hlavný odbor štúdia Spev HOŠS
Hlavný odbor štúdia Spev HOŠS
Hlavný odbor štúdia Spev HOŠS
Hlavný odbor štúdia Spev HSP
Hlavný odbor štúdia Tanec TNC
Hlavný odbor tanec HON
hlavný odbor: hra na klarinete HKL
hlavný odbor: hra na klavíri HPI
hlavný odbor: hra na pozaune HUA
hlavný odbor: hra na saxofóne HNS
hlavný odbor: hra na trúbke HRT
hlavný odbor: hra na viole HNV
hlavný odbor: hra na violončele HVI
hlavný odbor: hra na zobcovej flaute HZF
Hlavný odbvor štúdia hra na trúbke HOS
Hra partitúr a klávesných výťahov HPY
Hra na akordeóne HNA
Hra na akordeóne HNA
Hra na cimbale HCM
Hra na flaute HFL
Hra na gitare HNG
Hra na husliach HHU
Hra na klarinete HKL
Hra na klavíri HNK
Hra na klavíri HNK
Hra na kontrabase HKB
Hra na kontrabase HKB
Hra na pozaune HPZ
Hra na príbuznom nástroji HPN
Hra na príbuznom nástroji HPN
Hra na saxofóne HNS
Hra na viole HNV
Hra na violončele HVI
Hra na violončele HVI
Hra na zobcovej flaute HZF
Hra notového zápisu bez prípravy HNU
Hra notového zápisu bez prípravy gitara HNZ
hra v komornom orchestri HVO
Hra v komornom orchestri HVK
Hra v ľudovom orchestri HLE
Hra v súbore HSU
Hra v symfonickom orchestri HSY
Hra v tanečnom orchestri HTO
Hra v zábavnom orchestri HZI
Hra z listu HZL
Hudobná teória HTE
Hudobno-teoretická analýza skladieb HAB
Charakterový tanec CTA
Informatika INF
Informatika v umení IUI
Interpretačný seminár ISE
Interpretačný seminár HDU ISH
Javisková reč JAR
Javiskový pohyb JPO
Klasický tanec KLT
Komorná hra KOH
Konverzácia v Talianskom vjazyku KTJ
Konverzácia vo Francúzskom jazyku KFJ
Korepetícia a štúdium repertoáru KSR
Korepetícia štúdium programu KSP
Ladenie LNC
Ľudový tanec LTC
Mediálna výchova MDV
Metodika hlavného odboru MHO
Metodika hlavného odboru štúdia MHO
Metodika hlavného odboru štúdia Herectvo MHH
Metodika prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej výchovy MPH
Metodika výučby tanca MVY
Moderný tanec MOT
Moderovanie MDR
Náboženská výchova
Náboženská výchova NBV
Náčuvy prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky NPH
Náuka o harmónii NAH
Náuka o hudbe NOH
Náuka o hudobných formách NHF
Náuka o kontrapunkte NOO
Náuka o spoločnosti NAS
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Operné herectvo OPE
Pantomíma PAN
Pedagogicko-umelecká prax PUX
Pedagogicko umelecká prax PUP
Pedagogicko umelecká prax - Spev PUXX
Pedagogický seminár PES
Pedagogický seminár prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky PSP
Pedagogický seminár z hlavného odboru štúdia PSH
Pedagogický seminár z hlavného odboru štúdia Herectvo PESH
Pedagogika PED
Pedagogika hlavného odboru štúdia PHN
Pedagogika hlavného odboru štúdia - Hra na akordeóne PHOO
Pedagogika hlavného odboru štúdia - Hra na cimbale PHOC
Pedagogika hlavného odboru štúdia - Hra na klavíri PHO
Pedagogika hlavného odboru štúdia - Hra na kontrabase POK
Pedagogika hlavného odboru štúdia - Spev PHOS
Pedagogika hlavného odboru štúdia Herectvo PHH
Pedagogika hlavného odboru štúdia Hra na bicích nástrojoch PHOB
Pedagogika hlavného odboru štúdia Hra na gitare PHG
Pedagogika hlavného odboru štúdia Hra na husliach PHOH
Pedagogika hlavného odboru štúdia Hra na viole PHOE
Pedagogika hlavného odboru štúdia Hra na violončele PHOV
Pedagogika tanca PET
Pohybová príprava PPB
Pohybová výchova PHY
Povinný klavír POK
Práca pred kamerou a mikrofónom PKM
Praktická časť odbornej zložky OIP
Praktická časť odbornej zložky 2 OIP2
Praktická časť odbornej zložky 3 OIP3
Praktická časť odbornej zložky 4 OIP4
Prax v klavírnom sprievode PXK
Psychológia PSY
Rétorika RET
Rómske reálie RRE
Rómsky jazyk a literatúra ROL
Rómsky ľudový tanec RLD
Rozbor drámy ROD
Rozbor umeleckých diel RUD
Rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia RUD
Ruský jazyk RUJ
Seminár z psychológie SMY
Seminár z rómskeho jazyka a literatúry SRJ
Skladba SKL
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Sluchová analýza SLA
Sluchový tréning SLT
Spev HSP
Spev SIV
Spev hlavného odboru štúdia SHO
Spev notového zápisu bez prípravy SNU
Správanie Spr
Sprievod komorná hra KOM
Šansón SAN
Taliansky jazyk TAJ
Tanec TAN
Tanec hlavného odboru štúdia THO
Tanec s partnerom TNP
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Teoretická časť odbornej zložky OIT
Teoretická časť odbornej zložky 2 OIT2
Teoretická časť odbornej zložky 3 OIT3
Teoretická časť odbornej zložky 4 OIT4
Teoretická časť odbornej zložky 5 OIT5
Teória a metodika tanca TMT
Teória tanca a baletu TTA
Triednická hodina TRH
Umelecká prax interná UPI
Umelecká prax klasického tanca UPK
Umelecká prax KTA UPK
Umelecká prax KTA UPK
Umelecká prax KTA UPK
Umelecká prax KTA UPK
Umelecká prax ĽTA UPL
Umelecká prax ľudového tanca UPL
Umelecká prax moderného tanca UPM
Umelecká prax MTA UPM
Umelecká prax verejná UPV
Umelecký prednes UMP
Umelecký prednes UMP
Vedenie zboru VZB
Výroba a úprava plátkov a strojčekov VUV
Vyučovacia prax VYP
Vyučovacia prax prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky VPP
Základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch ZHN
Základy dirigovania ZAD
Základy herectva ZAH
Základy kontrapunktu KNP
Zborový spev ZBS

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019

Aktuality - Novinky

Kontakt

  • Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
    Požiarnická 1, 040 01 Košice
  • (+421) 917 506 670
    (+421) 55 799 45 79

Fotogaléria