Konzervatórium Požiarnická 1 Košice

Organizačný poriadok

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Požiarnická 1, Košice

 

 

 

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

 

 

 

Košice, platný od 02.09.2014

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 

 

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium (ďalej len SHDK), Požiarnická 1, Košice je príspevkovou  organizáciou na úseku štátneho školstva na základe zriaďovacej listiny, ktorú vydalo Kultúrne združenie občanov rómskej národnosti, Jegorovovo námestie č 5, Košice 040 22. dňa  23.03.2009

 

 

 

PRÁVNE POSTAVENIA SHDK

 

 

SHDK na základe tejto zriaďovacej listiny vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov v zmysle § 1.

Svoju činnosť finančne zabezpečuje na základe:

 • príspevku v zmysle § 5 ods. 5 písm. e, zákona č.542/1992 Zb. a v súlade s rozhodnutím ministerstva školstva na OMP dňa 03.11.2004,
 • § 9 zákona SNR z 26.11.1990 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve hovoriacom o vedľajšej správe v školstve a škôl  a školských zariadení,
 • doplnkových mimorozpočtových zdrojov,
 • zákona o odmeňovaní pedagogických zamestnancov č.553/ 2003,
 • zákona o verejnej službe č. 313/ 2001.

 

 

PREDMET SHDK

 

 

Základným predmetom činnosti SHDK, Požiarnická 1 v Košiciach je zabezpečovanie edukačnej práce s mládežou na úseku stredného školstva.

 

 1. Vedenie SHDK informuje zriaďovateľa, verejnosť a rodičovskú radu o stave a problémoch školy.
 2. Riaditeľka  školy) v rámci svojej pôsobnosti predkladá zriaďovateľovi a na požiadanie aj MŠ a V SR:
 • návrh na počty prijímaných žiakov,
 • návrh na zavedenie nových učebných odborov, návrh na úpravu učebných plánov a návrh na úpravu skladby voliteľných a nepovinných predmetov,
 • informuje o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy,
 • návrh rozpočtu školy,
 • správu o výsledkoch hospodárenia školy.

 

 

 

 

 

 

ÚLOHY SHDK, POŽIARNICKÁ 1, KOŠICE

 

 

Úlohy SHDK podrobne upravuje a rozoberá Štatút SHDK v Košiciach.

 

 1. ORGANIZÁCIA VEDENIA SHDK

 

 

 

 1. Riaditeľka  SHDK, Požiarnická 1 v Košiciach

 

Na čele školy je riaditeľ/-ka/, ktorého/ktorú/ vymenúva a odvoláva zriaďovateľ – Kultúrne združenie občanov rómskej národnosti, Jegorovovo námestie č.5, 040 22 Košice.

Riaditeľ/-ka/ školy vymenúva a odvoláva do funkcie vedúcich jednotlivých útvarov školy po prerokovaní so zriaďovateľom školy.

Riaditeľ/-ka/ ako štatutárny orgán školy koná v jej mene vo všetkých jej veciach. Rozhoduje vždy samostatne, pokiaľ jeho /jej/ rozhodnutie nie je podmienené schválením zriaďovateľa.

Riaditeľa/-ku/ zastupuje v jej neprítomnosti v plnom rozsahu pedagogický zástupca.

Riaditeľ/-ka/ školy zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, učebných plánov a učebných osnov, za odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy a za efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy, zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v užívaní alebo vo vlastníctve školy.

 

Riaditeľ/-ka/ SHDK, Požiarnická 1, Košice rozhoduje najmä:

 • o prijatí žiaka na školu,
 • o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
 • o oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov a ich častí,
 • o povolení absolvovať časť štúdia na škole obdobného typu v zahraničí,
 • o prerušení štúdia,
 • o uložení výchovných opatrení vyššieho stupňa,
 • o povolení vykonať opravnú skúšku,
 • o povolení vykonať komisionálnu skúšku,
 • o povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,
 • o oznámení zákonného zástupcu žiaka, ktorý nedbá o riadnu školskú dochádzku dieťaťa príslušnému orgánu,
 • o príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú mládeži v škole a v školskom zariadení.

 

Riaditeľ/-ka/ školy:

 • uskutočňuje prijímanie pracovníkov do pracovného pomeru formou výberového konania,
 • prijíma všetkých pracovníkov školy do pracovného pomeru a v súvislosti s tým vydáva pracovné zmluvy, zabezpečuje personálne obsadenie školy,
 • uzatvára dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru a tieto práce kontroluje,
 • uzatvára dohody o zmene podmienok stanovených v pracovnej zmluve,
 • rozväzuje pracovný pomer s pracovníkmi školy dohodou, výpoveďou, okamžitým zrušením pracovného pomeru, zrušením v skúšobnej dobe,
 • preraďuje pracovníka na výkon iného druhu práce,
 • určuje nástup dovolenky na zotavenie podľa plánu dovoleniek,
 • vysiela pracovníkov na služobné cesty,
 • poskytuje pracovné voľno pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany pracovníka a z dôvodov všeobecného záujmu,
 • nariaďuje prácu nadčas, rozhoduje o vhodnom čase čerpania náhradného voľna prípadne o vhodnejšej úprave pracovného času,
 • určuje vecné náplne pracovných funkcií všetkých kategórií pracovníkov školy,
 • vyjadruje sa k prihláške na ďalšie štúdium pracovníkov školy,
 • rozhoduje o fakultatívnych nárokoch a z toho plynúcich  úľavách podľa platnej vyhlášky o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich popri zamestnaní,
 • rozhoduje o presune čerpania dovolenky v čase školských prázdnin na dobu počas školského roka v opodstatnených prípadoch (napr. pridelenie kúpeľnej liečby, rekreácie),
 • posudzuje kvalifikáciu pracovníkov a z nadväznosti nato zaraďuje pracovníkov do príslušných platových stupňov a platových tried podľa príslušných mzdových predpisov,
 • vyhotovuje platové výmery ako aj ďalšie výmery súvisiace s platovými náležitosťami pracovníkov,
 • rozhoduje o platových postupoch pedagogických pracovníkov,
 • priznáva odmeny, osobný príplatok a všetky ďalšie pohyblivé zložky miezd v zmysle platných mzdových predpisov (vrátane preradenia do najbližšej platovej stupnice, než v ktorej by mal byť pedagogický pracovník zaradený podľa nadobudnutej kvalifikácie, priznanie osobného príplatku a pod.),
 • priznáva náhrady miezd počas čerpania dovoleniek na zotavenie vrátane náhrad miezd na nevyčerpanú časť dovolenky a za pracovné voľno pri prekážkach v práci,
 • priznáva náhrady cestovného a ostatné náhrady vyplývajúce z vyhlášky č.119/1992 Zb.,
 • pri prijatí pracovníka do pracovného pomeru rozhoduje na základe dokladu o priebehu zamestnaní, o zápočte dôb predchádzajúcej praxe pre účely platového zaradenia pracovníka ako aj o zápočte dôb zamestnania pre určenie nemocenských dávok a dĺžky dovolenky na zotavenie,
 • rozhoduje o pridelení nadčasových hodín učiteľom,
 • rozhoduje o pridelení počtu hodín externým učiteľom a podľa nadobudnutej kvalifikácie určuje odmeny za externé vyučovanie podľa platných platových predpisov,
 • priznáva odmeny za zastupovanie neprítomných pracovníkov v súlade s platnými mzdovými predpismi,
 • zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces kvalifikovanými pracovníkmi podľa nadobudnutého vzdelávania pre vyučovanie jednotlivých predmetov v zmysle platnej vyhlášky MŠaV SR o Odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov,
 • sústavne sa stará o odborný rast pracovníkov školy,
 • pracovníkom prideľuje práce so zreteľom na ich schopnosti, skúsenosti a so zreteľom na ich zdravotný stav,
 • vytvára vhodné pracovné podmienky na pracoviskách školy, aby výkon práce bol kvalitný, hospodárny a bezpečný,
 • zodpovedá za dodržiavanie právnych a ostatných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane, za týmto účelom pravidelne oboznamuje pracovníkov s novými predpismi,
 • bezodkladne zisťuje a odstraňuje príčiny pracovných úrazov a chorôb z povolania, vedie ich evidenciu, oznamuje ich príslušným orgánom a robí opatrenia na ich nápravu,
 • zodpovedá za dodržiavanie všetkých ustanovení ZP, pracovného poriadku a ďalších platných pracovno-právnych mzdových predpisov, súvisiacich s touto agendou,
 • zabezpečuje doklady pri uzatváraní hospodárskych zmlúv s inými pracovnými subjektmi,
 • vypracováva podklady k spracovaniu ročného rozpočtu školy a ročného plánu na neinvestičné a stavebné práce, rekonštrukcie nadstavby a prístavby,
 • zabezpečuje vybavenie školy základným vnútorným vybavením,
 • zabezpečuje podklady pre hospodárske zmluvy na projektové práce a kontroluje dodržiavanie termínov a správnosť fakturácie za projektové práce,
 • kontroluje preberané stavebné práce, kvalitu prác a zabezpečuje cenovú kontrolu,
 • vstupuje do jednania s inými právnymi subjektmi v súvislosti so sponzorskou činnosťou.
 • poskytuje a zabezpečuje informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • pripravuje pracovné návrhy pre zasadnutia pedagogickej rady školy,
 • zabezpečuje kompletné a včasné spracovanie a predkladanie všetkých platných štatistických výkazov podľa stanovených termínov v požadovanom rozsahu,
 • zúčastňuje sa na pedagogickom riadení školy a priamej výchovno-vzdelávacej práce so žiakmi (formy: pohovory, hospitácie, previerky žiakov),
 • s ekonómkou vedie evidenciu o neprítomnosti učiteľov (PN, OČR, ost.),
 • vedie evidenciu nadpočetných hodín a náhradného voľna,
 • je zodpovedný/-á/ za realizáciu talentových.
 • je zodpovedný/-á/ za tvorbu školského vzdelávacieho programu a jeho realizáciu,
 • pripravuje plán dovoleniek a eviduje ich čerpanie.

 

 1. Ekonóm/-ka/ školy

 

Úlohy:

 • kontroluje fond učebníc a učebných potrieb, materiálu,
 • zostavuje predpísané štatistiky,
 • spoločne s bezpečnostným technikom školy zabezpečuje a kontroluje vykonávanie revízií elektrických inštalácií, bleskozvodu a iných zariadení, vrátane odstránenia porúch,
 • vypracováva celkový rozpočet z ročných výdavkov na údržbu,
 • spolupracuje s Košickým samosprávnym krajom,
 • kontroluje správnosť faktúr, splátkových listov a záloh na stavebné práce,
 • zúčastňuje sa arbitrážnych sporov,
 • vykonáva dozor nad dodržiavaním rozpočtových pravidiel na zabezpečenie splnenia úloh rozpočtu,
 • zúčastňuje sa pri tvorbe rozpočtu školy,
 • zabezpečuje ročné účtovné uzávierky a záverečné hodnotenie rozpočtu,
 • zabezpečuje hospodárenie s rozpočtom podľa rozpočtových pravidiel a ďalších finančných predpisov,
 • zabezpečuje celú mzdovú agendu,
 • zabezpečuje vykonávanie záznamov o vzniku a rozviazaní pracovného pomeru,
 • zabezpečuje vydávanie potvrdení o zamestnaní uvedením skutočnosti pre posúdenie nároku na dovolenku, záväzkov pracovníkov voči organizácii, vykonávaných zrážok,
 • zodpovedá za správnosť evidencie osobných spisov a ich aktualizáciu, po ukončení pracovného pomeru ich archiváciu, resp. odstúpenie novému zamestnávateľovi,
 • zabezpečuje kompletnú a správnu likvidáciu miezd všetkých pracovníkov v stanovených výplatných termínoch.

 

 1. Hospodár/-ka/ školy

 

Úlohy:

 • zabezpečuje správu majetku podľa vyhlášky o správe národného majetku,
 • zabezpečuje povinnosti vyplývajúce zo zákona o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií a nariadenia o informačnej sústave organizácií,
 • zabezpečuje inventarizáciu podľa vyhlášky o inventarizácii hospodárskych prostriedkov,
 • zodpovedá za vedenie ústredného inventára školy a za jednotlivé inventáre vedúcich kabinetov (zabezpečuje rozdelenie učebných pomôcok),
 • zabezpečuje sociálnu starostlivosť o žiakov formou štipendií,
 • vydáva potrebné potvrdenia študentom školy,
 • zabezpečuje povinnosti vyplývajúce z vyhlášky o účtovníctve a z vyhlášky o pokladničných  opatreniach,
 • zabezpečuje ohlasovaciu povinnosť zamestnávania pracujúcich dôchodcov,
 •    vedie pokladničnú knihu a disponuje s pokladničnou hotovosťou,

eviduje faktúry, poukazy a príkazy na úhradu do VÚB Košice,

vedie inventarizáciu vybavenia všetkých školských zariadení, eviduje, odoberá a rozdeľuje tlač,

 • vybraným kategóriám pracovníkov zveruje pracovné ochranné prostriedky a dbá o ich účelné využívanie,
 • zabezpečuje všetky nákupy v hotovosti aj na faktúru,
 • z poverenia riaditeľstva riadi prácu upratovačiek, údržbárov, vrátničiek.

 

 

 

 

 1. SPRÁVA MAJETKU

 

 

 

Hnuteľný majetok SHDK, Požiarnická 1, KOŠICE je majetkom SHDK, Požiarnická 1, KOŠICE a nehnuteľný majetok je majetkom Košického samosprávneho kraja.

 

 

 

 1. PRACOVNÍCI SHDK – PRÁVA, POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ

 

 

 

Každý pracovník je povinný dodržiavať všeobecne právne a vnútroškolské predpisy. Pracovníci sú povinní si plniť svoje povinnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov a z funkcie, ktorou boli poverení.

 

Každý pracovník má tieto povinnosti a zodpovednosť:

 • plniť príkazy nadriadeného,
 • využívať pracovnú dobu na plnenie pracovných úloh,
 • dodržiavať pracovný čas,
 • dodržiavať predpisy na úseku ochrany a bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany,
 • ochraňovať a riadne hospodáriť s majetkom školy,
 • upozorniť nadriadeného na nesprávnosť príkazu, ak je jeho splnenie presné, alebo sa prieči zákonu,
 • oslavy, koniec roka, guláš party organizovať mimo areálu školy.

 

Každý pracovník má tieto práva:

 • právo na odmenu za vykonanú prácu podľa jej množstva, akosi a spoločného významu,
 • zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • požadovať pomôcky na plnenie daných úloh a vykonanie opatrení potrebných pre bezpečnú prácu.
 • dostať dovolenku na zotavenie v dĺžke a za podmienok stanovených v zákonníku práce,
 • oboznámiť sa s organizačným poriadkom, mzdovým predpisom, s pracovným poriadkom a s ostatnými predpismi vzťahujúcimi sa k jeho pracovisku.

 

 

Práva, povinnosti a zodpovednosť vedúcich pracovníkov SHDK

 

Vedúci pracovníci majú:

 • poznať úlohy a chod práce, pôsobnosť školy v rozsahu potrebnom pre výkon činnosti vlastnej funkcie,
 • oboznamovať podriadených pracovníkov s predpismi a úlohami, ktoré sa dotýkajú ich činnosti,
 • prerokovávať závažné otázky, týkajúce sa plnenia úloh a sledovať dodržiavanie pracovnej disciplíny,
 • vydávať príkazy podriadeným pracovníkom,
 • zastaviť prácu na zverenom pracovisku, pokiaľ by pokračovanie v práci mohlo ohroziť život alebo zdravie pracovníkov, prípadne žiakov,
 • uplatňovať zásady odmeňovania za prácu podľa platných predpisov.

 

 

 

 

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 

 

 

Organizačný poriadok je záväzný predpis, ktorý usporadúva vzťahy k iným inštitúciám, vzťahy a pracovné náplne pracovníkov školy a ďalšie vzťahy súvisiace s prevádzkou školy. Patrí medzi základnú dokumentáciu školy.

 

 

 

 1. ÚČINNOSŤ

 

 

 

Organizačný poriadok nadobúda platnosť dňa  02.09.2014

 

 

Organizačný poriadok schváli dňa: 28.08.2014.

 

 

 

 

Za zriaďovateľa: Mgr. Irena Adamová

 

 

 

 

 

 

Za SHDK, Požiarnická 1, Košice: PaedDr. Nadežda Oláhová

Aktuality - Novinky

Kontakt

 • Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
  Požiarnická 1, 040 01 Košice
 • (+421) 917 506 670
  (+421) 55 799 45 79

Fotogaléria