Konzervatórium Požiarnická 1 Košice

Prijímacie talentové skúšky

Kritéria na školský rok 2018/2019

SÚKROMNÉ HUDOBNÉ A DRAMATICKÉ KONZERVATÓRIUM
Požiarnická 1, 040 01 Košice
Tel. 055/799 45 77, Mobil 0917 50 66 70
www.konzervatoriumpoziarnicka.sk shdkke@gmail.com

Kritéria k prijímacím talentovým skúškam pre školský rok 2018/2019

V zmysle § 65 zákona 245/2008 Z. z. v študijných odboroch, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo nadania a po prerokovaní v pedagogickej rade školy boli pre školský rok 2018/2019 určené nasledovné podmienky a kritériá pre prijatie na štúdium pre študijné odbory:

 

8226 Q       hudobno – dramatické umenie

8227 Q       tanec

8228 Q       spev

8229 Q       hudba

8229 Q 03  hudba – hra na klavíri

8229 Q 05  hudba – hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu,

                   pozaune, tube a bicích nástrojoch

8229 Q 06  hudba – hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale

8229 Q 07  hudba – hra na akordeóne

 

 Celkový možný počet prijatých uchádzačov:

8226 Q –    hudobno-dramatické umenie               5

8228 Q –    spev                                                      3

8229 Q  03 hudba – hra na klavíri                          2

8229 Q  05 hudba – hra na dychové nástroje         5

8229 Q  06 hudba – hra na strunové nástroje         6

8229 Q  07 hudba – hra na akordeóne                    2

8227 Q       tanec                                                     8

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 Spolu                                                                         31 žiakov

 Počet tried:                                                               1

 Dĺžka vzdelávania: 6 rokov

 Odbory sú určené: pre absolventov ZŠ

 Podmienky na prijatie do odborov: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, preukázanie požadovaných

                                                              vstupných vedomostí a predpokladov formou  prijímacej talentovej skúšky.

 Spôsob ukončenia vzdelávania:        absolventská skúška

 Poskytnutý stupeň vzdelania:       -   úplné stredné odborné vzdelanie po vykonaní maturitnej skúšky

                                                         -    vyššie odborné vzdelanie po 6. ročníku a absolventských

                                                               skúškach                                                    

 Pracovné uplatnenie absolventa:      profesionálne umelecké uplatnenie, pedagogické pôsobenie na základnej

                                                               umeleckej škole

 Nadväzná odborná príprava:            štúdium na VŠ

 

Termín  skúšky:                                    5. 4. 2018 o 9 .00 hod.

Miesto konania:                                    Požiarnická 1,  Košice, 040 01

                                                                  

Kritéria pre študijný odbor :8226 Q hudobno – dramatické umenie

 

1.Herecký prejav, javisková reč, umelecký prednes

1.1. Ľubovoľný výber poézie /maximálne do 5. minút, podmienka – spamäti/

1.2. Ľubovoľný výber prózy /maximálne do 5. minút, podmienka – spamäti/

1.3. Herecká etuda /pohybom vyjadriť určitý dej, príbeh – bez slov/

2.Spev

2.1. Ľudová pieseň podľa vlastného výberu

2.2. Pieseň podľa vlastného výberu /muzikálová, populárna.../

       /notový materiál, hudobný podklad si uchádzač prinesie/

3. Tanec

3.1. Tanečná improvizácia na valčíkový a polkový rytmus s klavírnym sprievodom

3.2. Tanečná ukážka moderného tanca na vybranú skladbu

        /hudobný podklad si uchádzač musí doniesť/

 

Hodnotenie:

1.Herecký prejav, javisková reč, umelecký prednes

Základné fyzické a psychické dispozície, na ich kultivácii je herecká profesia založená - hlasový fond, vynikajúca výslovnosť, pohybové, gestické a mimické vyjadrovanie, prirodzený prejav, herecká predstavivosť, pohotové reakcie a schopnosť improvizovať.

 

1.1. ovládanie techniky artikulácie, výslovnosti, intonácie, prednesu poézie                              10 b

1.2. ovládanie techniky artikulácie, výslovnosti, intonácie, prednesu prózy, mimiky, pohybu    10 b

1.3. základné technické a herecké dispozície                                                                                10 b

1.4. hlasové a pohybové dispozície, kreativita                                                                                5 b

2. Spev

 • zvládnutie rytmiky, tempa, čistá intonácia, rytmické cítenie             5 b
 • hlasový rozsah, výraz súvisiaci s obsahom  skladby                          5 b     

 3. Tanec

 • pohybové dispozície                                                                           5 b
 • rytmus                                                                                                 5 b
 • originalita tanečných prvkov                                                              5 b

 

Spolu maximálny bodový zisk žiaka je  60 bodov.

Minimálny počet bodov pre prijatie je 35 bodov.

Pomôcky na vykonanie prijímacej talentovej skúšky: žiaci si prinesú divadelné rekvizity podľa vlastnej potreby, CD, cvičný úbor.

                                                                                                                                                 

TERMÍN prijímacej talentovej skúšky je   5. 4. 2018 o 9.00 hod. v priestoroch školy na Požiarnickej ulici č.1 v Košiciach.

 

 

Kritéria pre študijný odbor : 8227 Q  tanec

 

 

Požiadavky na talentovú skúšku:  praktická časť a teoretická čásť

 

 1. Praktická časť

1.1.  Fyzické predpoklady: celková stavba tela, estetický a scénický vzhľad,  zisťovanie  proporcionálnych –

        anatomických a fyziologických dispozícii ( flexibilita chrbtice a kĺbov, pružnosť svalov)

1.2.  Rytmické cítenie – formou rytmických cvičení

1.3.  Pohybová úroveň v tanečných technikách klasického, moderného a ľudového  tanca ( základné pohybové

        schopnosti)

1.4.  Muzikálnosť a tanečná schopnosť - adept na štúdium predvedie vlastnú tanečnú ukážku v trvaní 2. minút z

        techník klasického, moderného, alebo ľudového tanca

        /hudobný podklad si uchádzač musí doniesť/

1. Teoretiická časť

1.1.  Test odborných vedomostí v oblasti tanečného a hudobného umenia

1.2.  Ústny pohovor s uchádzačmi  

Hodnotenie:

1. Tanec

 • Fyzické predpoklady                                        5 b
 • Rytmické cítenie                                               5 b
 • Pohybová úroveň                                              5 b
 • Muzikálnosť a tanečná schopnosť                    5 b
 • Test odborných vedomostí                              20 b

 

Hodnotenie uchádzačov : 

 • uchádzač môže za  všetky čiastkové úlohy dosiahnuť maximálny počet 40  bodov,
 • pre úspešné vykonanie skúšky musí dosiahnuť počet 25 bodov.

Podľa získaného počtu bodov a lekárskych správ, sa na záver vypracuje poradovník, ktorý je zvlášť pre dievčatá a zvlášť pre chlapcov. Týmto poradovníkom sa určuje poradie prijatých uchádzačov na štúdium do prvého ročníka.

 

Informácie pre uchádzačov:

Praktická skúška sa vykonáva v priliehavom cvičnom úbore, mäkkých cvičkách a s vlasmi stiahnutými do uzla.

                                                                                                                                        

TERMÍN prijímacej talentovej skúšky je   5. 4. 2018 o 9.00 hod. v priestoroch školy na Požiarnickej ulici č.1 v Košiciach.

 

 

Kritéria pre študijný odbor : 8228 Q  spev

 

 

Požiadavky na talentovú skúšku: 

praktická časť – uchádzač si pripraví dve piesne – ľudovú a umelú.

Zameranie úloh :  úlohy sú zamerané na interpretáciu piesní, na prácu s dychom, na dynamiku a agogiku v skladbe, na dodržanie tempa piesní, techniku vedenia tónu, na správnu artikuláciu a výraz, na rytmické a intonačné cítenie.

Talentová skúška:

 • hlasový rozsah, intonácia a rytmus
 • ľudové piesne – výber notového materiálu:  M. Schneider Trnavský – Slovenské národné piesne, A. Zemanovský – Slovenské ľudové piesne,  V. Figuš – Bystrý - Ľudové piesne
 • umelé piesne – A. Korinská: Piesne pre výchovu spevákov, E. Destinová – Album klasiků – výber, iný notový materiál podľa vlastného výberu.

                     /ak uchádzač nemá vlastného korepetítora, škola korepetítora zabezpečí/

 

Obsah talentovej skúšky vychádza z dosiahnutej úrovne zvládnutého učiva absolventa ZUŠ.

 

Čas trvania talentovej skúšky:   20 minút

 

 

Súčasťou talentovej skúšky v odbore spev je informatívny test zo všeobecnej hudobnej náuky – časová dotácia 30 minút , maximálny počet 20 bodov.     

 

Bodovanie úloh : 

Hlasový rozsah, intonácia a rytmus:    5 bodov

Technická vyspelosť:                           5 bodov

Výber a obtiažnosť repertoáru:            5 bodov

Výrazový prejav:                                 5 bodov

Maximálny počet bodov:                  20  bodov

 

Hodnotenie uchádzačov : 

 • uchádzač môže za  všetky čiastkové úlohy dosiahnuť maximálny počet 40  bodov,
 • pre úspešné vykonanie skúšky musí dosiahnuť počet 25 bodov.

 

Pomôcky na  vykonanie prijímacej talentovej skúšky:

 • pomôcky  poskytnuté školou - klavír
 • pomôcky, ktoré si donesie uchádzač so sebou –  notový materiál, pero, ceruza, guma.

                                           

TERMÍN prijímacej talentovej skúšky je   5. 4. 2018 o 9.00 hod. v priestoroch školy na Požiarnickej ulici č.1 v Košiciach.

 

 

Kritéria pre študijný odbor : 8229 Q hudba

 

Zameranie: 8229 Q 06 hudba – hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale

 

Požiadavky na talentovú skúšku:

 • dve stupnice – 1 durová, 1 molová stupnica /rôznymi technickými variantmi, hra stupníc v rozsahu troch oktáv, rozložený akord/,
 • dve etudy rôznej technickej náročnosti podľa vlastného výberu /hra etud v predpísanom tempe a dynamike/,
 • dve prednesové skladby podľa vlastného výberu  /hra prednesovej skladby so sprievodom klavíra a so zameraním na tónovú  kvalitu  a precízny prednes/.

 Zameranie úloh : kvalita a tvorba tónu, technická vyspelosť, melodicko-rytmické cítenie, hudobný prejav.

Obsah talentovej skúšky vychádza z dosiahnutej úrovne, zvládnutého učiva absolventa ZUŠ.

Čas trvania talentovej skúšky: 20 minút

Bodovanie úloh

 • každá úloha je bodovaná od 1 – 5 bodov
 • maximálny počet bodov – 20

Súčasťou talentovej skúšky v odbore hudba je informatívny test zo všeobecnej hudobnej náuky – časová dotácia 30 minút , maximálny počet bodov 20.    

Hodnotenie uchádzača:

 • uchádzač môže za  všetky čiastkové úlohy dosiahnuť maximálny počet 40  bodov,
 • pre úspešné vykonanie skúšky musí dosiahnuť počet 25 bodov.

Pomôcky na  vykonanie prijímacej talentovej skúšky:

 • pomôcky  poskytnuté školou – klavír,
 • pomôcky, ktoré si donesie uchádzač so sebou – hudobný nástroj, notový materiál, pero, ceruza, guma.

TERMÍN prijímacej talentovej skúšky je   5. 4. 2018 o 9.00 hod. v priestoroch školy na Požiarnickej ulici č.1 v Košiciach.

 

Zameranie: 8229 Q 05 hudba – hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube

 

Požiadavky na talentovú skúšku :  

 • dve stupnice – 1 durová, 1 molová / hra stupníc rôznymi technickými variantmi, v rámci rozsahu, rozložený akord /,
 • dve etudy rôznej technickej náročnosti  podľa vlastného výberu/ hra etud v predpísanom tempe a dynamike/,
 • jedna prednesová skladba  podľa vlastného výberu / hra prednesovej skladby so sprievodom klavíra a so zameraním na tónovú  kvalitu  a precízny prednes/.

Zameranie úloh : kvalita a tvorba tónu, technická vyspelosť, melodicko-rytmické cítenie, hudobný prejav

Obsah talentovej skúšky vychádza z dosiahnutej úrovne  zvládnutého učiva absolventa ZUŠ.

Čas trvania talentovej skúšky :  20 minút

Bodovanie úloh :  každá úloha je bodovaná od 1 – 5 bodov

                              maximálny počet bodov – 20

Súčasťou talentovej skúšky v odbore hudba je informatívny test zo všeobecnej hudobnej náuky – časová dotácia 30 minút , maximálny počet bodov 20.    

                              

Hodnotenie uchádzačov :

 • maximálny počet bodov pre prijatie – 40,
 • minimálny počet bodov pre prijatie – 25.

 

Pomôcky na prijímacie talentové skúšky : 

 • pomôcky  poskytnuté školou - klavír
 • pomôcky, ktoré si donesie uchádzač so sebou – hudobný nástroj, notový materiál aj s klavírnym sprievodom, pero, ceruza, guma

TERMÍN prijímacej talentovej skúšky je  5. 4. 2018 o 9.00 hod. v priestoroch školy na Požiarnickej ulici č.1 v Košiciach.

 

Zameranie: 8229 Q 05 hudba –bicích nástrojoch

 

 

Požiadavky na talentovú skúšku:  

 • rytmická stupnica  /v hodnotách - štvrťová, veľká triola, osminová, triola, šesnástinová, pentola, sextola, septola/,
 • dve etudy rôznej technickej náročnosti podľa vlastného výberu / hra etud v predpísanom tempe a dynamike,
 • jedna prednesová skladba podľa vlastného výberu  /hra prednesovej skladby so zameraním na tónovú kvalitu  a precízny prednes, sprievod môže byť formou MP3 nahrávky/

Zameranie úloh : kvalita a tvorba tónu, technická vyspelosť, rytmické cítenie, hudobný prejav

Obsah talentovej skúšky vychádza z dosiahnutej úrovne  zvládnutého učiva absolventa ZUŠ.

Čas trvania úlohy :  20 minút

Bodovanie úloh : 

 • každá úloha je bodovaná od 1 – 5 bodov,
 • maximálny počet bodov – 20.

Súčasťou talentovej skúšky v odbore hudba  je informatívny test zo všeobecnej hudobnej náuky – časová dotácia 30 minút , maximálny počet bodov 20.

Hodnotenie uchádzačov : 

 • maximálny počet bodov pre prijatie – 40,
 • minimálny počet bodov pre prijatie – 25.             

Pomôcky na prijímacie talentové skúšky : 

 • pomôcky  poskytnuté školou – hudobný nástroj
 • pomôcky, ktoré si donesie uchádzač so sebou –  notový materiál, pero, ceruza, guma

 

TERMÍN prijímacej talentovej skúšky je  5. 4. 2018 o 9.00 hod. v priestoroch školy na Požiarnickej ulici č.1 v Košiciach.

 

Zameranie: 8229 Q 03 hudba – hra na klavíri

 

 

Rozsah skúšky:

 • 2 stupnice/durová a molová/
 • etuda /Czerny op. 299, Cramer/ 
 • J. S. Bach – dvojhlasná invencia podľa vlastného výberu 
 • rýchla časť  z klasickej sonáty podľa vlastného výberu,
 • prednesová skladba podľa vlastného výberu.

Zameranie úloh : kvalita a tvorba tónu, technická vyspelosť, rytmické cítenie, hudobný prejav

Obsah talentovej skúšky vychádza z dosiahnutej úrovne zvládnutého učiva absolventa ZUŠ.

Časový rozsah  skúšky:20 minút

Bodovanie úloh : 

 • každá úloha je bodovaná od 1 – 4 bodov,
 • maximálny počet bodov – 20.

Súčasťou talentovej skúšky v odbore hudba je informatívny test zo všeobecnej hudobnej náuky – časová dotácia 30 minút , maximálny počet bodov 20.    

 

Hodnotenie uchádzača:

 • maximálny počet bodov pre prijatie – 40,
 • minimálny počet bodov pre prijatie – 25.

 

Pomôcky na prijímacie talentové skúšky:

 • pomôcky  poskytnuté školou: klavír,
 • pomôcky, ktoré si donesie uchádzač so sebou: notový materiál,  pero, ceruza, guma

TERMÍN prijímacej talentovej skúšky je   5. 4. 2018 o 9.00 hod. v priestoroch školy na Požiarnickej ulici č.1 v Košiciach.

 

 

Zameranie: 8229 Q 07  hudba – hra na akordeóne

 

Rozsah talentovej skúšky:

 • 2 stupnice/durová a molová/,
 • etuda (C.Czernz op.299, J. Hurt I. Havliček, alebo podľa vlastného výberu),
 •  J. S. Bach – dvojhlasná invencia podľa vlastného výberu,
 • klasická sonatina  podľa vlastného výberu,
 • prednesová skladba podľa vlastného výberu.

Zameranie úloh : kvalita a tvorba tónu, technická vyspelosť, rytmické cítenie, hudobný prejav

Obsah talentovej skúšky vychádza z dosiahnutej úrovne zvládnutého učiva absolventa ZUŠ.

Časový rozsah  skúšky:20 minút

Bodovanie úloh : 

 • každá úloha je bodovaná od 1 – 4 bodov,
 • maximálny počet bodov – 20.

 

Súčasťou talentovej skúšky v odbore hudba a spev je informatívny test zo všeobecnej hudobnej náuky – časová dotácia 30 minút , maximálny počet bodov 20.    

 

Hodnotenie uchádzača:

 • maximálny počet bodov pre prijatie – 40,
 • minimálny počet bodov pre prijatie – 25.

Pomôcky na prijímacie talentové skúšky: pomôcky, ktoré si donesie uchádzač so sebou: akordeón, notový materiál, pero, ceruza, guma

TERMÍN prijímacej talentovej skúšky je   5. 4. 2018 o 9.00 hod. v priestoroch školy na Požiarnickej ulici č.1 v Košiciach.

 

Košice 20.12.2017                                                                 

                                                                               

                                                                                                  PaedDr. Nadežda Oláhová

                                                                                                       riaditeľka SHDK

 

 

Aktuality - Novinky

Kontakt

 • Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
  Požiarnická 1, 040 01 Košice
 • (+421) 917 506 670
  (+421) 55 799 45 79

Fotogaléria