Konzervatórium Požiarnická 1 Košice

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Nadežda Oláhová Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 162
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Globálne rozvojové vzdelávanie 10
Rigorózna skúška 24
Finančná gramotnosť 14
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mentor rómskej stredoškolskej mládeže 39
Mgr. Ingrid Lukáčová Štátna skúška -60 60
Poznávaním žiakov z marginalizovaných komunít k vytváraniu priaznivého edukačného prostredia a odbúravaniu predsudkov 21
Štátna skúška 60
Mentor rómskej stredoškolskej mládeže 39
Mgr. Zuzana Šinská Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 63
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba a vyhodnotenie školského testu -21
Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Interaktívne technológie vo vyučovacom procese -9
Mgr. Gejza Adam , DiS. art. Štátna skúška 60 64
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre učiteľov ZUŠ -30
Sociálno psychologické aspekty efektívneho správania učiteľa 16
PaedDr. Gejza Adam, PhD. Štátna skúška 60 60
Mgr. Gejza Adam , DiS. art. Semafor zvládania agresie žiakov 18 64
PhDr. Katarína Horňáčková Rigorózna skúška 60 60
Mgr. Slavomír Klempár Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole -18 66
Tvorba individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami -12
Tvorba individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
Mentor rómskej mládeže 39
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Mgr. Blažena Marcinová , DiS. art. Aktivizujúce metódy vo výchove 24 34
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Učíme po novom s interaktívnou tabuľou 10
Kancelársky balík v edukačnom procese 12
Učíme po novom s interaktívnou tabuľou -10
Kancelársky balík v edukačnom procese -12
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese -8
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Mgr. Vojtech Tóth Informačno - komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 63
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Mgr. Ľudmila Tričáková Informačno - komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 9


© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019

Aktuality - Novinky

Kontakt

  • Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
    Požiarnická 1, 040 01 Košice
  • (+421) 917 506 670
    (+421) 55 799 45 79

Fotogaléria