Menu

Prijimacie skúšky

 

 

Kriteria k prijímacím talentovým skúškam pre školský rok 2015/2016

                                                                                                            

 

V zmysle § 65 zákona 245/2008 Z. z. v študijných odboroch, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo nadania a po prerokovaní v pedagogickej rade školy boli pre školský rok 2014/2015 určené nasledovné podmienky a kritériá pre prijatie na štúdium pre študijné odbory:

 

8226 Q      hudobno – dramaticke umenie

8227 Q      tanec

8228 Q      spev

8229 Q      hudba

8229 Q 01 hudba – skladba

8229 Q 03 hudba – hra na klavíri

8229 Q 04 hudba – hra na orgáne

8229 Q 05 hudba – hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch

8229 Q 06 hudba – hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale

8229 Q 07  hudba – hra na akordeóne

 

 Celkový možný počet prijatých uchádzačov:

8226 Q –   hudobno-dramatické umenie             17

8228 Q –   spev                                               17

8229 Q 03 hudba – hra na klavíri                         5

8229 Q  05 hudba – hra na dychové nástroje        5

8229 Q  06 hudba – hra na strunové nástroje       5

8229 Q  07 hudba – hra na akordeóne                2

8227 Q     tanec                                             17

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Spolu                                                                         64 žiakov

Počet tried:                                                               3

 

 

 Dĺžka vzdelávania: 6 rokov

 Odbory sú určené: pre absolventov ZŠ

 

Podmienky na prijatie do odborov: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy,

preukázanie požadovaných vstupných vedomostí

a predpokladov formou talentovej prijímacej skúšky

Spôsob ukončenia vzdelávania:      absolventská skúška

Poskytnutý stupeň vzdelania:       - úplné stredné odborné vzdelanie po vykonaní

                                                           maturitnej skúšky

                                                         -  vyššie odborné vzdelanie po 6. ročníku

a absolventských skúškach

                                                    

Pracovné uplatnenie absolventa:   profesionálne umelecké uplatnenie, vyučovanie               umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania

Nadväzná odborná príprava:         štúdium na VŠ

 

Termín  skúšky:                                             30.03.2015 o 9 .00 hod.

Miesto konania:                                            Požiarnicka 1,  Košice, 040 01

 

 

Termín skúšky:                                            31.03.2015 o 9 .00 hod.

Miesto konania:                                          Dlhý rad 30, Bardejov, 085 01

 

Termín skúšky:                                            31.03.2015 o 9 .00 hod.

Miesto konania:                                         Francisciho 186, Hnúšťa, 981 01

 

Kritéria pre študijný odbor :

8226 Q hudobno – dramatické umenie

 

1.Herecký prejav, javisková reč, umelecký prednes

1.1. Ľubovoľný výber poézie /maximálne do 2 minút, podmienka – z pamäti/

1.2. Ľubovoľný výber prózy /maximálne do 2 minút, podmienka – z pamäti/

1.3. Herecká etuda /pohybom vyjadriť určitý dej, príbeh – bez slov, bez rekvizít/

1.4. Schopnosť improvizácie v zadanej situácii

 

Etuda spočíva v pohybovom (nie pantomimickom) vyjadrení určitej udalosti, ktorá nepotrebuje slovné vyjadrenie. Mala by to byť situácia jednoduchá, čitateľná, s dôrazom na konanie v určitom konkrétnom prostredí. Môže mať vážny alebo humorný charakter (napr. pripravujem sa na prednášku a čosi mi tento zámer ruší, alebo prichádzam v noci domov a bojím sa, aby som nikoho nezobudil). Zdôrazňujeme, že ide o autentické konanie človeka v konkrétnej situácii, na základe konkrétneho pocitu, a nie o pantomímu, teda nie o štylizované pohybové vyjadrenie situácie.

2.Spev

2.1. Ľudová pieseň podľa vlastného výberu

2.2. Pieseň podľa vlastného výberu /muzikálová, populárna.../

/notový materiál, hudobný podklad si môže uchádzač doniesť/

3. Tanec

3.1. Tanečná improvizácia na valčíkový a polkový rytmus s klavírnym sprievodom

3.2. Ukážka ľubovoľného tanečného žánru /hudobný podklad si uchádzač musí doniesť/

 


 

Hodnotenie:

1.Herecký prejav, javisková reč, umelecký prednes

Základné fyzické a psychické dispozície, na ich kultivácii je herecká profesia založená - hlasový fond, vynikajúca výslovnosť, pohybové, gestické a mimické vyjadrovanie, prirodzený prejav, herecká predstavivosť, pohotové reakcie a schopnosť improvizovať.

1.1. ovládanie techniky artikulácie, výslovnosti, intonácie, prednesu poézie                                   10 b

1.2. ovládanie techniky artikulácie, výslovnosti, intonácie, prednesu prózy, mimiky, pohybu            10 b

1.3. základné technické a herecké dispozície                                                                             10 b

1.4. hlasové a pohybové dispozície, kreativita                                                                               5 b

 

2. Spev

 • zvládnutie rytmiky, tempa,   čistá intonácia, rytmické cítenie                                              5 b
 • hlasový rozsah, výraz súvisiaci s rozsahom  skladby                                                         5 b     

 

 3. Tanec

 • pohybové dispozície                                                                                                      5 b
 • rytmus                                                                                                                         5 b
 • originalita tanečných prvkov                                                                                           5 b

 

Spolu maximálny bodový zisk žiaka je  60 bodov.

Minimálny počet bodov pre prijatie je 35 bodov.

                                                                                                                                                  

 

TERMÍN prijímacej (talentovej) skúšky je   30.03.2015 o 9.00 hod. v priestoroch školy na Požiarnickej ulici č.1 v Košiciach, 31.03.2015 o 9 .00 hod v priestoroch elokovaného pracoviska  na ulici Dlhý rad 30 v Bardejove a 31.03.2015 o 9 .00 hod v priestoroch elokovaného pracoviska  na Francisciho ulici č.186 v Hnúšti

 

 

Pomôcky na praktické úlohy: žiaci si prinesú divadelné rekvizity podľa vlastnej potreby, CD, cvičný úbor.

                                                       

                                                                

 

Kritéria pre študijný odbor : 8227 Q  tanec

 

Talentové prijímacie skúšky sú anonymné a pozostávajú z jedného kola. Podmienkou účasti na talentových skúškach je aj stanovisko lekára, či môže zo zdravotného hľadiska adept vykonávať v budúcnosti tanečnú profesiu.

Každý člen odbornej komisie samostatne hodnotí uchádzača počtom bodov, ktoré sa sčítajú a vypočíta sa priemer získaných bodov. Po skončení bodovania sa vypracuje poradovník získaného počtu bodov pre jednotlivých uchádzačov.

 

Kritéria hodnotenia:

 1.  - zisťovanie proporcionálnych – anatomických a fyziologických kritérií vzrastu uchádzača, estetický a scénický vzhľad, celková stavba tela
 2. - rytmické cítenie – formou rytmických cvičení
 3. - pohybová pamäť, pohybová úroveň v rôznych technikách tanca / klasický, ľudový, moderný/
 4. - skúšanie pohotovosti, vnímavosti, muzikálnosti a schopnosť vyjadriť sa krátkou tanečnou improvizáciou adeptov štúdia
 5. test všeobecných znalostí

 

Prijatie uchádzača je podmienené získaním určeného počtu bodov, do 2,50 bodu vrátane.

Tanečná príprava nie je podmienkou prijatia, pretože odborná tanečná výučba sa začína

od začiatku štúdia na škole.

Podľa získaného počtu bodov, lekárskej prehliadky a výsledku testov sa na záver

vypracuje poradovník, ktorý je zvlášť pre dievčatá a zvlášť pre chlapcov. Týmto

poradovníkom sa určuje poradie prijatých uchádzačov na štúdium do prvého ročníka.

 

Pomocné kritérium : Dosiahnutý prospech v posledných troch klasifikačných obdobiach na ZŠ.

                                                                                                                                                   

 

 

TERMÍN prijímacej (talentovej) skúšky je   30.03.2015 o 9.00 hod. v priestoroch školy na Požiarnickej ulici č.1 v Košiciach, 31.03.2015 v priestoroch elokovaného pracoviska  na ulici Dlhý rad 30 v Bardejove a 31.03.2015 v priestoroch elokovaného pracoviska  na Francisciho ulici č.186 v Hnúšti

 

 

 

 

Informácie pre adeptov:

Skúšku treba vykonať v mäkkých cvičkách, priliehavom cvičnom úbore a s vlasmi stiahnutými do uzla.

 

 

 

Kritéria pre študijný odbor : 8228 Q  spev

 

 

Forma, obsah a rozsah talentovej skúšky : 

praktická časť – uchádzač si pripraví dve piesne – ľudovú, umelú.

 

Zameranie úloh :  úlohy sú zamerané interpretáciu piesní, dodržanie techniky, dýchania pri spievaní, na dynamiku a agogiku v skladbe, tempové označenie skladieb, techniku vedenia tónu v rezonančných miestach, správnu artikuláciu a výraz, rytmické a intonačné cítenie.

 

Obsah vychádza z dosiahnutej úrovne, zvládnutého učiva absolventa ZUŠ a učebných osnov hudobnej výchovy na ZŠ.

 

Talentová skúška:

 • hlasový rozsah, intonácia a rytmus
 • ľudové piesne – výber notového materiálu:  M. Schneider Trnavský – Slovenské národné piesne, A. Zemanovský – Slovenské ľudové piesne,  V. Figuš – Bystrý - Ľudové piesne
 • umelé piesne – A. Korinská: Piesne pre výchovu spevákov, E. Destinová – Album klasiků – výber, iný notový materiál podľa vlastného výberu.

 

 

Čas trvania skúšobnej látky :   20 minút

 

 

Súčasťou talentovej skúšky v odbore hudba a spev je informatívny test zo všeobecnej hudobnej náuky – časová dotácia 30 minút , maximálny počet 20 bodov.    

 

 

Bodovanie úloh : 

Hlasový rozsah, intonácia a rytmus: 5 bodov

Technická vyspelosť:                         5 bodov

Výber a obtiažnosť repertoáru:          5 bodov

Muzikálnosť prejavu: ………………………………                       5 bodov

Maximálny počet bodov.................................................................    20 bodov

Maximálny počet bodov z testu všeobecnej hudobnej náuky………20 bodov

 

Hodnotenie uchádzačov :  minimálny počet bodov pre prijatie ….25 bodov

                                             maximálny počet bodov pre prijatie… 40 bodov

 

Pomôcky na praktickú skúšku :  notový materiál

 

 

TERMÍN prijímacej (talentovej) skúšky je   30.03.2015 o 9.00 hod. v priestoroch školy na Požiarnickej ulici č.1 v Košiciach, 31.03.2015 o 9 .00 hod v priestoroch elokovaného pracoviska  na ulici Dlhý rad 30 v Bardejove a 31.03.2015 o 9 .00 hod v priestoroch elokovaného pracoviska  na Francisciho ulici č.186 v Hnúšti

 

 

 

Kritéria pre študijný odbor : 8229 Q hudba

 

Zameranie: 8229 Q 06 hudba – hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale

 

 

Rozsah skúšky:

 • dve stupnice – 1 durová, 1 molová stupnica /rôznymi smykovými a technickými variantmi, hra stupníc v rozsahu troch oktáv, rozložený akord/
 • dve etudy rôznej technickej náročnosti /hra etúd v predpísanom tempe a dynamike/
 • dve prednesové skladby /etudy a prednesové skladby podľa vlastného výberu  -  prednesová skladba hraná s pamäti/
 • /klavírny sprievod si prinesie uchádzač sám/

 

Čas trvania úlohy

 • 20 minút

 

Bodovanie úloh

 • každá úloha je bodovaná od 1 – 5 bodov
 • maximálny počet bodov – 20

 

Súčasťou talentovej skúšky v odbore hudba a spev je informatívny test zo všeobecnej hudobnej náuky – časová dotácia 30 minút , maximálny počet bodov 20.    

 

                        

Hodnotenie uchádzača:

Uchádzač môže za  všetky čiastkové úlohy dosiahnuť maximálny počet...............40  bodov

Pre úspešné vykonanie skúšky musí dosiahnuť počet   .......................................   25 bodov

 

Pomôcky na praktické vykonanie talentovej skúšky:

Pomôcky  poskytnuté školou: klavír

Pomôcky, ktoré si donesie uchádzač so sebou: pero, ceruza, guma, prefotený notový materiál ako príloha do spisu žiaka.

 

 

TERMÍN prijímacej (talentovej) skúšky je   30.03.2015 o 9.00 hod. v priestoroch školy na Požiarnickej ulici č.1 v Košiciach, 31.03.2015 o 9 .00 hod v priestoroch elokovaného pracoviska  na ulici Dlhý rad 30 v Bardejove a 31.03.2015 o 9 .00 hod v priestoroch elokovaného pracoviska  na Francisciho ulici č.186 v Hnúšti

 

 

 

 

Zameranie:8229 Q 05 hudba – hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trubke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch

 

 

 

 

Forma, obsah a rozsah talentovej skúšky :  dve stupnice – 1 durová, 1 molová

                                                                      dve etudy rôznej technickej náročnosti

                                                                      jedna prednesová skladba

/etudy a prednesová skladba podľa vlastného výberu  -  prednesová skladba hraná s pamäti/

(klavírny sprievod dodá škola)

Zameranie úloh :  súhra rúk, technika pravej a ľavej ruky, držanie sláčika a nástroja

Úlohy :  1. Požadované stupnice, etudy a prednesová skladba.

  2. Hra stupníc rôznymi smykovými a technickými variantmi, hra stupníc v rozsahu 

      troch oktáv, rozložený akord. 

  3. Hra etud v predpísanom tempe a dynamike.

  4. Hra prednesovej skladby so sprievodom klavíra a so zameraním na tónovú kvalitu        

      a precízny prednes.

Obsah hudobnej časti vychádza z učebných osnov hudobnej výchovy na ZŠ a ZUŠ.

Čas trvania úlohy :  20 minút

 

Bodovanie úloh :  každá úloha je bodovaná od 1 – 5 bodov

                              maximálny počet bodov – 20 bodov

 

 

Súčasťou talentovej skúšky v odbore hudba a spev je informatívny test zo všeobecnej hudobnej náuky – časová dotácia 30 minút , maximálny počet bodov 20.    

 

                              

Hodnotenie uchádzačov :  minimálny počet bodov pre prijatie – 25 bodov

                                           maximálny počet bodov pre prijatie – 40 bodov

Pomôcky na praktickú skúšku :  hudobný nástroj, notový materiál aj s klavírnym sprievodom  

 

 

 

TERMÍN prijímacej (talentovej) skúšky je   30.03.2015 o 9.00 hod. v priestoroch školy na Požiarnickej ulici č.1 v Košiciach, 31.03.2015 v priestoroch elokovaného pracoviska  na ulici Dlhý rad 30 v Bardejove a 31.03.2015 o 9 .00 hod v priestoroch elokovaného pracoviska  na Francisciho ulici č.186 v Hnúšti

 

 

Zameranie: 8229 Q 03 hudba – hra na klavíri

 

 

Rozsah skúšky:

 

Talentová skúška:       2 stupnice/durová a molová/  .......maximálny  počet  4 bodov

Etuda /Czerny op. 299, Cramer/  .....................................maximálny  počet  4 bodov

J. S. Bach – dvojhlasná invencia   ...................................maximálny  počet  4 bodov

Rýchla časť  z klasickej sonáty....................................... maximálny  počet  4 bodov

Prednesová skladba .........................................................maximálny  počet  4 bodov

 

 

Časový rozsah  skúšky:

Talentová skúška:                                                      20 minút.......maximálny  počet  20 bodov

 

Súčasťou talentovej skúšky v odbore hudba a spev je informatívny test zo všeobecnej hudobnej náuky – časová dotácia 30 minút , maximálny počet bodov 20.    

 

Hodnotenie uchádzača:

Uchádzač môže za  všetky čiastkové úlohy dosiahnuť maximálny počet...............40  bodov

Pre úspešné vykonanie skúšky musí dosiahnuť počet   .......................................   25 bodov

 

Pomôcky na praktické vykonanie talentovej skúšky:

Pomôcky  poskytnuté školou: klavír

Pomôcky, ktoré si donesie uchádzač so sebou: pero, ceruza, guma, prefotený notový materiál ako príloha do spisu žiaka.

 

 

 

TERMÍN prijímacej (talentovej) skúšky je   30.03.2015 o 9.00 hod. v priestoroch školy na Požiarnickej ulici č.1 v Košiciach, 31.03.2015 o 9 .00 hod v priestoroch elokovaného pracoviska  na ulici Dlhý rad 30 v Bardejove a 31.03.2015 o 9 .00 hod v priestoroch elokovaného pracoviska  na Francisciho ulici č.186 v Hnúšti

 

 

 

 

Zameranie: 8229 Q 07  hudba – hra na akordeóne

 

Rozsah skúšky:

 

Talentová skúška:       2 stupnice/durová a molová/  .......maximálny  počet  4 bodov

Etuda (C.Czernz op.299, J.Hurt I.Havliček).....................maximálny  počet  4 bodov

J. S. Bach – dvojhlasná invencia   ....................................maximálny  počet  4 bodov

Klasická sonatina   ........................................................... maximálny  počet  4 bodov

Prednesová skladba{podľa vlastného výberu)...................minimálny  počet  4 bodov

.

 

Časový rozsah  skúšky:

Talentová skúška:                                                      20 minút.......maximálny  počet  20 bodov

 

Súčasťou talentovej skúšky v odbore hudba a spev je informatívny test zo všeobecnej hudobnej náuky – časová dotácia 30 minút , maximálny počet bodov 20.    

 

 

Hodnotenie uchádzača:

Uchádzač môže za  všetky čiastkové úlohy dosiahnuť maximálny počet...............40  bodov

Pre úspešné vykonanie skúšky musí dosiahnuť počet   .......................................   25 bodov

 

Pomôcky na praktické vykonanie talentovej skúšky:

Pomôcky  poskytnuté školou: akordeón

Pomôcky, ktoré si donesie uchádzač so sebou: pero, ceruza, guma, prefotený notový materiál ako príloha do spisu žiaka.

 

 

 

TERMÍN prijímacej (talentovej) skúšky je   30.03.2015 o 9.00 hod. v priestoroch školy na Požiarnickej ulici č.1 v Košiciach, 31.03.2015 o 9 .00 hod v priestoroch elokovaného pracoviska  na ulici Dlhý rad 30 v Bardejove a 31.03.2015 o 9 .00 hod v priestoroch elokovaného pracoviska  na Francisciho ulici č.186 v Hnúšti

 

 

Zameranie:8229 Q 01 hudba – skladba

 

 

     1. Preukázanie hry na klavíri

- 1 etuda

- 1 skladba z obdobia baroka

- 1 skladba z obdobia klasicizmu

- prednes podľa vlastného výberu

             - hra z listu, improvizácia

 

      2.   Sluchová  a rytmická analýza

            -  rozoznať druhy kvintakordov a jeho obraty /dur, mol/

            -  rozlíšiť základné intervaly

            -  rytmické cítenie a hudobná pamäť

 

3. Všeobecný prehľad slovenských skladateľov a ich tvorby, nástrojové obsadenie orchestra, obsadenie speváckych zborov – hlasy.

 

4. Predložiť vlastnú tvorbu  /3 – 5 skladieb/

 

Časový rozsah  skúšky:

Talentová skúška:                                                      20 minút.......maximálny  počet  20 bodov

 

 

Súčasťou talentovej skúšky v odbore hudba a spev je informatívny test zo všeobecnej hudobnej náuky – časová dotácia 30 minút , maximálny počet bodov 20.    

 

 

Hodnotenie uchádzača:

Uchádzač môže za  všetky čiastkové úlohy dosiahnuť maximálny počet...............40  bodov

Pre úspešné vykonanie skúšky musí dosiahnuť počet   .......................................   25 bodov

 

 

 

Košice 2.09.2014                                                                 

                                                                               

                                                                                                 PaedDr..Nadežda Oláhová

                                                                                                          riaditeľka SHDK

Novinky

Kontakt

 • Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
  Požiarnícka 1, 040 01 Košice
 • (+421) 917 506 670

Fotogaléria